بسم ا..

موضوعات به کار رفته در سوره ی مبارکه ناس عبارت اند از:
  • معرفی پناهگاهی مطمئن
  • صحبت پیرامون مکان اثرگزاری شر
  • معرفی و شناساندن وسواس خناس
  • نحوه ی پناه گرفتن در پناهگاه
در این جا خداوند به رسول اکرم امر فرمودند(قل) که به سه چیزی که از شر شرور ما را پناه میدهد، پناه بگیرند. خداوند متعال این پناهگاه را با سه اسم در این سوره معرفی کرده اند ولی در اصل یک پناهگاه معرفی میشود و عبارتند از :
  • رب ناس ، ملک ناس ، اله ناس
«ای پیامبر پناه بگیر از شر وسواس خناس»
وسواس خناس چیزی است که هدفش تاخیر انداختن در کار هاست. وسواس خناس که در درون ما را به تاخیر انداختن وسوسه می کند و در آخر بوسیله ی همین یک وسوسه ی کوچک ما از انجام آن کار باز می مانیم.
وسواس خناس همان صدای کوچکی است که هنگام نماز صبح به ما پیشنهاد میکند که دو دقیقه دیگر خوابیدن اهمیتی ندارد ولی همین  که چشم را بستیم و بار دیگر باز کردیم خورشید از پس افق بیرون آمده و نماز قضا شده..
قضا شدن نماز ما همان شری بود که به ما رسید.
وسواس خناس هر چیزی میتواند باشد حتی دوست و رفیق شما یا کاری که مقدم بر کار خیر دیگری انجام میدهید و کار خیر را به تاخیر میاندازید.
  • برای اینکه از شر وسواس خناس پناه ببریم و در پناه خدای جهانیان و تنها معبود و تنها مدبر عالم دربیاییم باید در انجام کارها تاخیر نیاندازیم.
«نسال الله منازل الشهداء»