بسم ا...

موضوعات به کار رفته عبارت اند از : 

• زلزله ای که زمین را در روز قیامت میلرزاند 

• اثقال زمین خارج میشوند

• انسان ها هر کدام به سوی اعمال خود میروند

• انسان ها تمام اعمال حتی به اندازه ی گرده ی غبار میبینند

در اینجا خداوند از زلزله ای که در روز قیامت میاید خبر میدهد زلزله ای مخصوص که خاصیت زلزله این است که انسان ها را لو میدهد و همه چیز را برای انسان یاداوری میکند مثلا :

• شما در خانه تان مشغول بازی کردن هستید که زلزله میاید و شما در ان لحظه یادتان میاید که با چه کسی بد رفتاری کرده اید و چه قرض هایی بر گردن دارید و بعد زیر اوار ها گیر میکنید و بعد کسانی که از زیر اوار شما را در میاورند با وسیله ی بازی پیدایتان میکنند و میفهمند شما مشغول بازی بودید و شما اصطلاحا لو میروید

انسان ها از ترس و تعجب از هم سوال میکنند و در این زلزله زمین چیزی را که درون خودش نگهداشته را بیرون میریزد (اثقال) و ان چیزی نیست جز اعمال خوب وبد انسان ها و زمین شروع میکند به باز گو کردن تمامی اعمال مثال :

• شما تنها دراتاق خود هستید و مشغول گناه هستید و هیچکس در انجا نیست و مطمئن هستید کسی از گناه شما خبر ندارد ولی زمین میبیند که شما چه گناهی انجام میدهید و در ان روز اعمال شما را لو میدهد

وقتی اعمال شما لو دارد لو میرود حتی از مثقالی دریغ نمیشود مثقال یا ذره به اندازه ی دانه های گرد و غباری است که فقط در شعاع افتاب دیده میشود و شما دنبال ذره ای هستید که به اعمال خوب خود اضافه کنید اما دیگر دیر است و افسوس میخورید که اعمالی اینچنین دارید مثال : 

• معلم شما برگه ی امتحانی شما را داده است و شما چهارده گرفتید با اینکه کم شده اید دنبال بیست و پنج صدم هستید که نمره ی شما را بکشاند بالا ولی تمام نمرات درست صحیح شده است و شما حسرت میخورید که ای کاش به جای وقت تلف کردن درس میخواندید


زمین شاهد همه ی اعمال ما است و در روز قیامت به تمام اعمال خوب و بد ما شهادت میدهد و بعد همه اعمال شما لو میرود و شما دنبال مثقالی کار خوب هستید که بر ترازوی کار خوب شما بیفزاید ولی تمام کار ها محاسبه شده اند و افسوس میخورید که چرا کاری نیک انجام نداده اید

پس حواسمون به اعمالمون باشه..


« نسال الله منازل الشهداء »