بسم ا..


محور ها و موضوعات سوره :
  1. پناه گاهی که باعث نجات است
  2.  و شرهایی که برای امان باید پناه برد


خداوند به پیامبر امر کرده است که پناه ببرد از چهار شر که عبارتند از :

  • اول مخلوقات خدا که ممکن است برای انسان شر باشد و یا خیر باشد و این به خود انسان بستگی دارد که اتفاقی را برای خود شر کند و وسواس خناس که در سوره ی ناس است میتواند از این شر باشد .
  •  دوم تاریکی که همه جا را فرا میگیرد و چیزی بد تر از تاریکی و ظلمات نیست که ناگهان همه جا را فرا میگیرد و این ممکن است مشکلات زندگی باشد.
  • سومین شر دمندگان بر گره ها هستند که انها همان کسانی هستند که مشلات شما را خوب که نمیکنند بلکه ضرر هم میرسانند و افت جامعه میشوند.
  • چهارمین و اخرین شر حسود است حسود کسی است که به دلیل اینکه خود چیزی را ندارد میخواهد کس دیگری هم نداشته باشد حسود که در زندگیی حسادت ورزد اخر شری به طرف مقابل خود میرساند .
  •  پناهنده ای که خدا به پیامبر امر کرده است که به ان پناه ببرد رب فلق است فلق سپیده دمی است که تاریکی را میشکافد و خدای متعال با این صفت خود را پناه گاه معرفی کردند .


ما باید در تمام احوالات زندگی به خدا پناه ببریم تا از شر هایی که در سوره نام برده شده است در پناه باشیم

پس نقش خدا را در زندگی پر رنگ کنیم .


«نسال الله منازل الشهداء»