بسم الله الرحمن الرحیم
سوره مبارکه ناس:
  1. خداوند در این سوره پناه بردن به سه پناهگاه یا سه تا از صفات خود را به عنوان تنها راه مقابله با یک شر معرفی می کند
  2. در سوره ی فلق یک پناه گاه برای در امان ماندن از چهار شر کافی بود چون همه ی آن شر ها دارای نشانه هایی بودند ولی در سوره ناس خداوند سه پناهگاه را برای در امان ماندن از تنها یک شر معرفی می کند پس شری که در سوره ی ناس معرفی شده دارای نکاتی است که باید با توجه به وصف پناهگاه ها آن را بررسی کرد.
  3. هر سه پناهگاه معرفی شده در سوره سه صفت از صفات عظیم خداست
  4. پناه بردن به سه پناهگاه رب و ملک و اله باید به صورت اعتقادی نیز باشد یعنی انسان باید این ویژگی های خدا را به خوبی شناخته و درک کند. کسی که به عظمت خدا پی ببرد حتی یک لحظه هم از یاد خدا غافل نخواهد بود و حتی یک لحظه هم کارهای خیر خود را عقب نمی اندازد تا خدا را از خود راضی کند.
  5. عقب انداختن کارهای خیر ناشی از غفلت انسان از خداست زیرا طبق گزاره ی قبلی هرکسی از خدا غافل نباشد کارهای خیرش را به سبب جلب رضایت خدا عقب نمی اندازد.
  6. برای درک درست جایگاه خدا انسان باید صفت مهربانی خدا را نیز در کنار صفت عظمت خدا درک کند.
  7. در ترجمه ی سوره اشاره ای به صفت مهربانی خدا نشده ولی در سه آیه ی اول خدا خود را به عنوان پناهگاه و پناه دهنده معرفی می کند پس بر این اساس می توان گفت که وقتی فردی به فرد دیگر پناه می دهد حتما نسبت به او احساس مهربانی دارد.
  8. انسان می تواند با درک کامل صفات عظمت ، قدرت و مهربانی خدا زندگی خود را برای خدا خالص کرده و برای ناس جایگاه تکیه گاهی قرار نمی دهد.
  9. تنها کسانی دائما از شر وسواس خناس در امان خواهند بود که همه ی وجودشان خالص و همیشه به یاد خدا باشند و این با شناخت خدا امکان پذیر است.
  10. هر چیزی که انسان را از کار خیر باز دارد و او را برای به عقب انداختن کار خیر تشویق کند وسواس خناس است.


«نسال الله منازل الشهداء»