بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره (با لحنی که سوره را شروع می کند) با عصبانیت به کسانی که دیگران را مسخره می کنند و یا به آنها طعنه میزنند گوشزد می نماید که اگر فکر کرده اند اون قسمت از مالی که به سبب افتخار به آن به دیگر مخلوق خدا طعنه زده اند برایشان جاودان است، این تفکر اشتباه است. و به خاطر این تفکر غلط آتشی به نام حطمه معرفی می کند.

آتش حطمه به این خاطر است که بنده ی خدا به دلیل طعنه ی تو قلبش شکسته شده پس باید برای جزای این کار آتشی مهیا شود که هم از قلبت شروع شود و هم شکننده و نابود کننده باشد. 

آتشی که تو اصلا نمیتوانی درک کنی که چیست.

آتشی که هیچ راه رهایی ندارد.


«نسال الله منازل الشهداء»