بسم الله الرحمن الرحیم

 

در سوره ی ناس علت  ابتلا به وسواس خناس این است که انسان ازعظمت ولطف خدا غافل میشود.

نتیجه ی غفلت ازعظمت خدا این ست که اگر انسان درمشکلی گرفتار شود وتوجهی به عظمت خدا نداشته باشد،برای خلاصی از مشکل حاضر به انجام هرکاری میشودو قبح ترک اعمال صالح وانجام گناهان برایش میریزد.

ودر مورد غفلت از لطف خدا میتوان گفت که انسان ها در زندگی همیشه افرادی راکه  بیشتر به آنهامحبت میکنند را بیشتر دوست داشته ،وقت بیشتری برایشان گذاشته وهدف زندگی خود را کسب محبت بیشتر آنان میکنند اگر انسان در مورداینکه خدا ازهمه افراد بیشتر به اومحبت میکند غافل باشد به جای اینکه وقت خود راصرف کارهای مورد پسند خداکند،گرفتار وسواس خناس شده وبه همین شکل کار های خیر خود رافدای اهداف غیر خدایی میکند.

به خاطر همین هم خدا ویژگی ها ی لطف ،قدرت وعظمت خود نسبت به انسان هارا به عنوان پناهگاه دربرابر وسواس خناس معرفی میکند،یعنی اگر انسان  ازاین دو ویژگی خداغفلت نکندوبه آنها ایمان کامل داشته باشدبه راحتی میتواند ازشر وسواس خناس در امان باشد.

یکی ازبهترین راه های ایمان به خداشناخت خداست وبهترین راه شناخت خداتدبر درقران است پس سوره ی ناس به صورت غیرمستقیم به یکی ازاهمیت های تدبر درقران اشاره دارد.


«نسال الله منازل الشهداء»