بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره هدفش معرفی کسانی است که به دیگران طعنه می زنند یعنی به هر نوعی دل کسی میلرزانند و او را آزار می دهند این آدم ها مال خود را می شمارند و فکر می کنند مالشان سیب برتری شان نسبت به دیگران شده برای همین برتری طعنه میزنند ولی کسی که توانایی اش را از خدا بداند و تمام برتری اش را نابود شدنی هرگز همز و لمز نمیکند.

اما به سبب همین طعنه زدن و دل شکستن خداوند آتشی به نام حطمه برایش آماده کرده و در خود سوره  حطمه معرفی میشود. آتشی شکننده که مانند آتش روی زمین نیست و از آن سوزناک تر است. و آن آتش را خود خداوند شعله ور ساخته و هرکس در آن انداخته شود قلبش میسوزد و این آتش همه را در بر میگیرد و هیچ راه فراری برای آن نیست.


«نسال الله منازل الشهداء»