بسم الله الرحمن الرحیم

زمانی که انسان در تاریکی قرار می گیرد پرتو هایی انسان را امیدوار میکند - مثل این است که شما در بیابان قرار دارید و دیدن یک نور به شما این امید را میدهد که در آنجا از شر خطرارت بیابان در امان باشید در حقیقت آن نور به شما می فهماند که آنجا پناهگاهی امن برای شماست - دیگر ادامه کار به خود ما بستگی دارد اینکه از نشانه های زندگی استفاده کنیم و به کمال برسیم و از وضعیت قبل به مرحله جدیدی میرسد که دو راه پیش رو دارد سعادت و نجات یا ضلالت و گمراهی.

نویسنده با استفاده از هر دو مفهوم کلمه فلق « ظهور همراه با حاصل شدن نتیجه » و « نشانه » و با تعیین مثال واضح از وجود و شناسایی پناهگاه و مفهوم تاریکی و فرگیر بودن کلمه « غاسق » و با  در نظر گرفتن کارایی « رب » یعنی رفع نواقص و سوق به سمت کمال به این مطلب دست پیدا کرده

«نسال الله منازل الشهداء»