بسم الله الرحمن الرحیم
  •  قل به معنای ابراز با تمام وجود از آنچه که در درون است.
  • اعوذ یعنی از تهدیدی که رو به روست به سوی کسی یا چیزی پناه ببریم .
  • رب یعنی کسی که رفع نقص میکند به کمال سوق میدهد.
  • فلق یعنی شکفتن همراه با آشکار شدن.
  • از ارتباط بین کلمات متوجه میشویم انسان در تمامی مشکلات و مصیبت ها در تاریکی فرو رفته است 
  • باید برای نجات از تاریکی ها فلق را شناخت و به آن پناه برد.
  • برای پناه بردن به فلق انسان باید با تمام وجود و حس به سمت آن برود تا از تاریکی نجات یابد.
  • اگر انسان فلق را شناخت و به سوی آن حرکت کرد به کمال میرسد و از تاریکی نجات میابد.
  • اگر انسان فلق را شناخت ولی به سوی آن حرکت نکند گرفتار شرور میشود.
  • انسان در تمام مراحل زندگی خود دچار گناه شده است و گاه هم نوعی تاریکی و ظلمت است راه هایی پیش پای اوست تا در پناه خدا از گزند گرفتاری از گناه در امان باشد از مصادیق این کار ها ذکر و یاد خداوند در همه زمان ها مخصوصا زمانی که احساس میکنیم در پیش رو شرور داریم.
«نسال الله منازل الشهدا»