بسم الله الرحمن الرحیم

دسته دوم: ساختار نفس و نحوه و نتیجه استفاده از آن(آیات 8-10)

در ایات 8 تا 10 خداوند نتیجه ی استفاده ی خوب و بد از نفس را میفرماید ایه ی 8 چنین است : پس ما به ان نفس فجور و تقوی را الهام کردیم یعنی نفس ما فجور و تقوی را تشخیص میدهد پس با ان نفس کاملی که داریم میشود دو کار انجام داد پس این یعنی کسی که فجور را در نفس خود کاشت خودش خواسته زیرا نفسی کامل دارد که فجور را از تقوی تشخیص داده ولی با این حال به سمتش رفته است . در ایه 9 خداوند میفرماید قطعا کسی که تزکیه کرد پیروز شد این یعنی اینکه کسی که تقوی را تشخیص داد باید برای به کمال رسیدن تزکیه کند و کسی که این کار را کرد رشد میکند و پیروز میشود در ایه 10 خداوند میفرماید و قطعا نومید شد هرکه بیالود ان را این نتیجه ی نخواستن است پس هرکس نفس خود را به جای تقوی در فجور غرق کند رشد نمیکند و زیر دست و پا میماند زیرا کسی که رشد کرده باعث خوشحالی است و نتیجه ی نفس همراه فجور در ایات 10 تا 15 است .

«نسال الله منازل الشهداء»