بسم الله الرحمن الرحیم
دسته سوم: مثل استفاده نکردن از امکانات و نتیجه عدم ایمان (آیات 10-15)

خداوند در ایات 10 تا 15 مثالی زده است که نشان میدهد نتیجه اش چیست مثال خدا قوم ثمود است انها قومی با نفس های کامل و منطق های قوی و خوبی داشتند که هر گناهی انجام میدادند ولی با منطق خود ان گناه را توجیح میکردند و خداوند برایشان حضرت صالح را میفرستد ولی انها باز تکذیب کردند و معجزه خواستند و خداوند برای قومی با منطق معجزه ای کاملا بی منطق فرستاد حضرت صالح شتری از دل کوه بیرون اوردند و قرار شد یک روز شتر اب بخورد یک روز اهالی ده ولی باز هم طغیان کردند و شتر را کشتند و خدا هم با عذابی سخت انها را با خاک یکسان کرد و در سوره ی فجر امده دیگر مثل انها خلق نمیشود و خدا بیمی از نابودی ان قوم ندارد این نتیجه کسی است که فجور در خود کاشت که طغیان میکند.

«نسال الله منازل الشهدا»