بسم الله الرحمن الرحیم

1. جبرییل پیش پیامبر میرود و به ایشان میفرماید بخوان به نام خدایت که او تو را افرید .
2. انسان را از نطفه ای خلق کرد .
3. بگو که پروردگارت بزرگ تر است .
4. خدایی که با وسیله ای با ارزش به نام قلم یاد داد .
5. و هرچه را که انسان نمی دانست به او تعلیم داد .
6و7. نه اینگونه است این انسان هرگاه احساس بی نیازی میکند نافرمانی میکند .
8. به راستی که همه ی موجودات به سوی خداوند باز میگردند .
9و10. و ای پیامبر ایا دیدی ان کسی را که بنده ای را هنگامی که نماز میخواند تهدید میکرد ؟
11. به من بگو اگر این بنده در راه هدایت باشد .
12. و یا اینکه مردم را گمراه و از تو دور میکند .
13. به من بگو که اگر او روی برگرداند و قبول نداشته باشد .
14. ایا او نمیداند که خدا بیننده ای اگاه است و همه چیز را میبیند ؟
15و16. و اینگونه است که اگر از کار های خود دست برندارد موی جلوی پیشانی اش را میگیریم .
17و18. ان موقع هر که را دوست داشت صدا بزند ما هم نگهبانان جهنم را صدا میزنیم تا او را در اتش بیندازند .

<<نسال الله منازل الشهدا>>