بسم الله الرحمن الرحیم

  1. خداوند انسان را از خونی بسته شده خلق کرده است.
  2. باید دانست خداوند از هرچیز بر روی زمین والاتر و کریم تر است.
  3. انسان بوسیله قلم تعلیم داده شده است.
  4. علم را خداوند به انسان عطا کرده است.
  5. بازگشت همه و همه به سوی خالق یکتاست.
  6. انسان ها در هنگام احساس بی نیازی نسبت به خدا طغیانگر میشوند.
  7. خداوند جهانیان بر همه چیز بیناست و آگاه است.
  8. در آن دنیا موی جلوی پیشانی خطاکار دروغگو را که مردم را از نماز نهی میکند را میگیرند و آن را به دوزخ می اندازند و کسی نمیتواند به یاریش برود.
  9. خطاکار اگر کسی را برای کمک صدا بزند، خداوند هم نگهبانان دوزخ را صدا خواهد زد.
  10. شروع هر کار خیری با نام خدا باید باشد و اتمام آن باید سجده بر خدا باشد.


نسا الله منازل الشهدا