بسم الله الرحمن الرحیم
 1. خداوند انسان را از علق که ناچیز نا چیز است آفرید.
 2. خداوند به انسان آن چیز که نمی دانست یاد می دهد.
 3. وقتی انسان خود را از خداوند بی نیاز بداند طغیان می کند.
 4. بازگشت ما به سوی پروردگارمان است.
 5. خداوند کسی را که کار خیر را نهی می کند عذاب می کند.
 6. ‏کسی که کار خیر را نهی می کند در مسیر هدایت نیست ومردم را به پرهیزکاری دعوت نمی کند.
 7. خداوند همه چیز را می بیند.
       نسال الله منازل الشهدا