بسم الله الرحمن الرحیم

  1. خداوند انسان را از علق یا چیز ناچیز آفرید.
  2. قرآن بخوان که پروردگارت بزرگوار است.
  3. خدایی که به وسیله قلم چیزهایی که انسان نمیدونست رو بهش یاد داد.
  4. با این حال که انسان همه چیز را از خداوند یاد میگیرد طغیان میکند.
  5. انسان زمانی که احساس بی نیازی میکند طغیان میکند.فقط ان موقع است که مشکلاتش را به یاد نمی آورد.
  6. بعد از اینکه طغیان میکند حتما دوباره به سمت خدا بر میگردد.
  7. خداوند در این جا خطاب به پیامبرش میگوید : مگر ندیدی کسی را که از خدا سر پیچی میکرد و نمیگذاشت مردم به نماز بایستند ؟
  8. او میگفت هر کس به نماز ایستاد به من بگو تا او را ادب کنم تا دیگر این کار را نکند.
  9. اگر از این کارش دست بر ندارد موی جلوی پیشانی اش که نشانی از ذلت است را گرفته و به جهنم می اندازیم و در آن جا هیچ فریاد رسی نخواهد داشت.
  10. موی افراد دروغ را که پیامبر تو مباید از او اطاعت کنی.

نسال الله منارل الشهدا