بسم الله الرحمن الرحیم

١-اقراء نشانه نبوت پیامبر میباشد،زیرا ایشان میتوانستند قرآن را جوری برای ما بیان کنند که انگار خدا با پیامبر سخن نگفته است

٢-رب نشانه ربوبیت یعنی مالک مُصْلِح است

٣-خَلَقْ یکی از نشانه های ربوبیت خداست

٤-علق(خون بسته):ممکن است منظور از بی صبات بودن  خون باشد که اگر مقدار کمی از آن را از دست بدهد بدن بیمار میشود

٥-علق(خون بسته) اشاره به این دارد که این علق را باید چیزی به تکامل برساند و آن هم خداست.

٦-علق(خون بسته) وابسته به چیزی است آن هم خدا است

٧-کریم بودن خدارا چرا در این سوره بیان کرده؟-زیرا در آیه٦طغیان انسان را بیان شده و کریم بودن خدا برای این است که بعضی گناهان را میبخشد

٨-علّم به معنای اموختن است(خداوند علم را به پیامبر که سواد کافی نداشت آموخت)

٩-بالقلم به معنای باقلم بوسیله(خودکار،مداد،و...)آموختن است

١٠-بالقلم را میتوان این گونه بیان کرد که انسان  به وسیله گوش و چشم میبیند وعلم را میاموزد (سرنوشت ادم را تغییر میدهد)

برای همین است که این سوره اشاره به خوب دیدن و خوب شنیدن دارد.

١١-آیه ٥میفرماید((به انسان انچه را که نمیدانست اموخت)) ممکن است که این ایه اشاره به پیامبر دارد که خدا قرآن را به پیامبر آموخت و پیامبر قرآن را به مردم آموخت

١٢-آیه ٦ اشاره به طغیان مردم دارد

١٣-آیه٦و٧وقتی بعضی از انسان ها عالم می شوند طغیان می کنند زیرا فکر می کنند که به خدا نیازی ندارند


نسال الله منازل الشهدا