بسم الله الرحمن الرحیم

 • چون که پیامبر(صلی ا...) درحال عبادت بودندکه جبرئیل به ایشان فرمود بخوان،پس می‌توان گفت کسی که عبادت می کند می‌تواند بادرک وفهم به نام پرود گارش بخواند(یعنی عظمت وویژگی های نام خدا را درک کند وسپس خدارا بخواند.)
 • حالا اگر انسان کوچکی خود نسبت به خدارانیزبفهمد(در سوره گفته شده انسان رااز علق خلق کردیم و این کوچک بودن بودن انسان را در حد حقارت علق توصیف میکند)میتواند عبادتی به مراتب بهتر داشته باشدوهمچنین عبادت بادرک ودرک کوچکی نسبت به خدا باعث میشود انسان هیچگاه گناه نکند چون به علت کوچکی احساس نیاز داعمی به خدا میکند وهیچگاه از یاد خدا غافل نمیشود
 • اگر انسان خوب وبادرک خدا را عبادت کند واز گناه نیز دوری کند خدا از روی کرامتش به او علومی نمی داند را می‌آموزد،البته به گونه ای که دیگر از یادش نمی‌رود چون خدا به وسیله‌ی قلم میآموزد وخاصیت قلم ثبت کردن بدون پاک شدن است
 • دلیل بخشش علم از طرف خدا ارزش کار انسان نیست بلکه کار انسان سبک تر از آن است که همچین پاداشی داشته باشد،در سوره دلیل بخشش این علم فقط کرامت بسیار بالای خداست.
 • حالا اگر انسان کوچکی خود در برابرخدا را درک نکندوهمه ی دارایی هایش را از خود ببیند احساس بی نیازی نیبت به خدا پیدا میکند،ووقتی که احساس کند نیازی به خدا ندارد به راحتی دستور خدارا زیر پا میگذارد ودر اصل به راحتی خدا را مسخره میکند،به این انسان طغیانگر گفته میشود.
 • هیچگاه شر افراد طغیانگر به افراد مومن نمیرسد چون خدا مومنان را حفظ میکند.
 • خدا همه ی کارهایانسان را میبیند وهمهی انسان ها هم این را میدانند و تنها دلیل گناه کردن انسان این است که احساس بی نیازی میکند.
 • انسانی که گناه میکند یا احساس بینیازی میکند،خودرا از تمام افرادی مومن وهمچنین خدا توانا تر میداند و آنها را ذلیل میشمارد،برای همین هم خدا موی جلوی سرش را میگیرد وباذلیل ترین حالت ممکن اورا به جهنم میاندازد.
 • کسی که خود را بینیاز میبیند در ذلیل ترین حالت هم باز به مقام هاب دنیایی خود متوسل میشود،ولی آنها حتی به اندازه ی نگهبانان جهنم نیز نیرو ندارند
 • در آخر انسان با فهمیدن کوچکی خود وحقارت تغیانگران ودرک عظمت خدا باید به سجده بیفتد وبا این کار از طغیانگران برائت بجوید واگر این کار را نکند،او نیز جزو طغیانگران میشود
 • تنها با خوب دیدن ودرک خداوکوچکی نسبت به خداست که انسان میتواند از گناه دورشده وبه درجهی قرب الهی دست یابد

نسأل الله منازل الشهدا