بسم الله الرحمن الرحیم

ای سوره مردمان را به شدت توبیخ می کند بر اثر اینکه در طول زندگی خود به تکاثر رجوه برده اند و با مسابقه گذاشتن ، نعمت های خداوند را از یاد می برند مصادیق زیای برای تکاثر می شود بیان نمود. 


- مصداق الهکم التکاثر: هر کار بیهوده و بی ارزش _ انا عطیناک الکوثر ؛ کثرت خیر و استمرار. به عنوان مثال: دو حوزه بر سر کثرت افراد خود به جدل می پردازند ، دلیل: دو حوزه گسترش جمعی دارند ولی گسترش فرهنگی ندارند. 


- مصداق بعد: دو تیم فوتبال بر سر کثرت بازی ، برد ، گل و... خود جدل می کنند. دلیل: دو تیم که بر چیز های بیهوده که همان چیزهایی است که مفاخر می کنند طبق آیه ی مذکور کاری لهو و بیهوده است که انسان را از یاد خدا دور می کند. 


- مصداق بعد: در مدرسه ای که دانش آموزان بر سر نمرات خود ی نمرات همدیگر را به رخ می کشند. در مدرسه ای که دانش آموزان فقط برای به رخ کشیدن نمرات یکدیگر درس می خوانند ، این نوع درس خواندن کاری بیهوه و لهو است و انسان را ازیاد خدا دور می کند. 


- مصداق بعد: دو خانواده برای کثرت اینکه نشان دهن مذهبی هستند باهم رقابت می کنند. دلیل: دو خانواده ای که تنها دلیل روضه ، نماز ، خمس دادن و... شان به رخ کشیدن این است که کدام مذهبی تر است ، اگر چه این کارها به نظر کارهای خوبی است ولی دلیلی غیر از خدا دارد ، کاری بیهوده و لهو است و آنها تلاش می کنند شدت مذهبیتشان را زیاد کنند پس کثرت دارد و تکاثر است. 


- اثبات مصداق اینکه فوتبال کاری لهو و بیهوده است: برای اثبات این قضیه ابتدا باید حق را بیان کنیم و برای بیان حق از سوره استفاده کنیم. حق طبق آیات مذکور عناوینی است که انسان را به یاد خدا و قیامت می اندازد و به انسان چشم بصیرتی می دهد که یقین پیدا کند که اگر <این کار را انجام دهد حتما به جهنم می رود> و چون علم به حق دارد این کار را انجام نمی دهد. با استفاده از بیان حق فوتبال چون کاری است که انسان برای شهرت طلبی ، مال طلبی و... این کار را می کند پس کاری لهو و بیهوده است. (البته فوتبالیست هایی هستن که در کنار عبادت و بندگی فوتبال هم کار می کنند که این کار جزو کارهای لهو نیست).

  نسأل الله منازل الشهدا