بسم الله الرحمن الرحیم

- عصر به معنای عصاره است(عصاره چیزی را گرفتن تحت فشار قراردادن) _ دوره زمانی _ نماز عصر _ زمانی از روز.

- عصر: نتیجه و فشار(اثرگزاری و سختی).

 ”عصر دوره یا زمان: نتیجه صبح در عصر حاصل میشه ، هر کاری در صبح انجام میدهیم فشارش در عصره. 

- پس ما باید در روز تلاش کنیم و کارهای نیکو انجام دهیم تا نتیجه اش را فردا یا در آخرت خود ببینیم.(برای فردای خود توشه جمع کنیم) 

- ما اگر در زندگی خود عصر را عصاره در نظر بگیریم باید برای رسیدن به هدف سختی و فشار را تحمل کنیم.

- همه ی ما انسان ها در زندگی در زیان هستیم پس برای اینکه از این خسر و زیان بیرون بیاییم باید اعمال صالح انجام دهیم.

- آیه 3: مگر آن کسانی که خدای یکتا را می پرسدند و کارهای نیکو انجام می دهند و دیگران را به حق توصیه میکنند.

- پس ما باید در زنگی خود دیگران را به انجام کارهای نیک دعوت کنیم. 

- ما باید در روز سخت کار و تلاش کنیم تا هر کاری که انجام دادیم اوج فشار او برای ما در عصر باشد.

   نسأل الله منازل الشهدا