بسم الله الرحمن الرحیم  

- اگر ما در زندگی خود عصر را عصاره گیری ببینیم باید برای رسیدن به هدف و نتیجه ی مطلوب در زندگی تلاش کنیم و هر گونه فشار و سختی را بر خود تحمل کنیم زیرا تحمل کردن سختی فشار ما رو به اون هدفی که می خواهیم می رساند (آیه 1)

- خسر به معنای نرسیدن یا کمتر رسیدن به چیزی است برای مثال فردی در زندگی خود به چیزی که خیلی دوست دارد نمی رسد زیرا آن عمل صالح و ایمان کافی را در زندگی خود ندارد پس ما باید در زندگی خود ایمان و عمل صالح داشته باشیم و دیگران را به انجام کارهای صالح و صبر و بردباری دعوت و سفارش کنیم زیرا انجام این کارها می تواند ما را از خسر و زیان در زندگی خود دور کند. 

- برای مثال: فردی که ایمان کافی و عمل صالح را در زندگی خود دارد فردی را در حال انجام کارهای باطل می بیند او را سفارش به انجام کارهای صالح می کند و باعث میشود تا هم خود از خسر دور شود و هم فرد مقابل.

نسأل الله منازل الشهدا