بسم الله الرحمن الرحیم

- توهین به مقدسات توبیخ و تهدید سخت دارد. 

- از ملک ها و توهین ها نهراسیم که خداوند طرفداران خود را حفظ میکند. 

- شکر عطا گرفتن از خدا عطا کردن به مردم است. 

- اتفاقی ارزش دارد که در کنار ایمان و عبادت باشد. 

- رابطه با خداوند بر رابطه با خلق مقدم است. 

- نمازی ارزش دار است که خالصانه باشد. 

- چون عطا از اوست تشکر هم باید برای او باشد. 

- قربانی کردن یکی از راه های تشکر از نعمت های الهی است زیرا محرومان به نوایی می رسند. 

- فرزن و نسل عطیه الهی است. 

- در قرآن به نماز و سجده ی شکر سفارش شده است. 

- نوع تشکر نعمت را بید از خدا یاد بگیریم. 

- در نعمت ها و شادی ها خدا را فرا موش نکنیم. 

- نعمت ها برای پیامبر اسلام مسئولیت آور است. 

- ما به تو کوثر خیر و برکت عطا کردیم. 

- باید برای پروردگارمان نماز بخوانیم و قربانی کنیم. 

- نباید چیزهای بهدرد نخور را در تلوزیون ببینیم. 

- نباید با دوستانمان مسابقه بگذاریم. 

- باید برای کار هدف داشته باشیم. 

نسأل الله منازل الشهدا