بسم الله الرحمن الرحیم


 مثال یک: در زندگی ما خیلی کارها هستند که مانند کار های این قوم در قرآن خداوند آورده است.  مانند این که ما داریم فوتبال را در تلوزیون نگاه می کنیم و اذان می شود ، آن قدر هیجان این بازی زیاد است که آن را دنبال کرده و از عبادت خدا جا می مانیم ؛ مانند آیه ی یک و دو که لهو میشود. 

 مثال دو: یک مثال دیگر هم درباره ی لهو تکاثر در رفتار ما است ، مانند این که ما به دوستانمان می گوییم فلانی اتود تو چند دهم است؟ می گوید هفت دهم است ، بعد ما می رویم تکاثر می کنیم یعنی زیاده خواهی که می رویم یک اتود پنج دهم می خریم که این کار لهو است و ما می گوییم تکاثر یک لهو است. 

 مثال سه: خب خداوند در آیه می فرمایند که اگرشما علم یقین را داشتید به این کارهای لهو و تکاثر نمی پرداختید.  اما چگونه؟ مثال: ما می دانیم که اگر بمیریم ، به یک دنیایی می رویم که جهنم و بهشت دارد که عالم برزخ نام دارد. خب این یعنی علم یقین که یک علمی داریم از یک چیز! پس چرا در جامعه ی که اسلامی است و بالاخره در هر جایی به هر نفر گفتند که آقا یک عالمی است ، بنابر برزخ که آنجا کارهایمان راحساب می کنند! ولی با اینکه علم را دارند یا میگویند وجود ندارد ، یا می گویند حالا همین یک گناه و بعدا خدا مارا می بخشد ، که در جامعه هست حیا و عفت و حجاب از بین رفته است. و این یک گناه است و بعد ما را یعنی مذهبی را اخفال و مسخره می کنند. 

 مثال چهار باتوجه به مثال سه: باز هم خداوند در آیه ای می گوید که آنقدر این کارهای لهو را انجام دادید و عالم برزخ را جدی نگرفتید ؛ مرگتان فرا رسید. که در آن دنیا علم یقین شماها به عین الیقین می رسد! مثال که همین حجاب نکردن و حیا نداشتن که گناه هست و بعضی مشتاق. دیدن این کارنامه در آن دنیا خواهند بود. 

 مثال پنج: در آیه ای هم خداوند درباره ی نعمت هایی که به ما داده است حرف میزند. میگوید که در آن دنیا از نعمت های کوچک تا نعمت های بزرگ از شما سوال می شود که آیا از این نعمت دزست استفاده کردی! یا از این نعمت در راه تکاثر استفاده کردی؟ 

 در در روایتی است که پیامبر و عده ای از یاران او به خانه یک نفر رفتند او از پیامبر و یارانش با آب خنک و خرما پذیرایی کرد. بعد بیرون آمدند و پیامبر فرمودند که در آن دنیا حتی از این خرما هم که یک نعمت است سوال میشود ؛ پس ما از این روایت درس می گیریم که وقتی مهمان می آید نگوییم که باید یک غذای آنچنانی بدهیم. 

در این آیه طبق گفته ی امام صادق  از نعیم منظور رسول ا... است و اهل بیتشان. اما در این زمان و جامعه ی خود ما هم یک ولی داریم که حضرت آقا و علمدار امام زمان(عج) است و ما و افراد جامعه آن را از دست میدهیم و در این رابطه از ما سوال خواهد شد. متاسفانه اسرائیل و آمریکا و... با استفاده از بازی ها و ماهواره ها کاری کرده که مردم به خاطر این نعمت بزرگ کفر می ورزند و با حضرت آقا مخالف اند. وقتی کارهای لهو ما از کشورهای خارجی منشا میگیرد ایشالا که به عقل بیاییم.

نسأل الله منازل الشهدا