بسم الله الرحمن الرحیم

 خداوند در اول سوره به بزرگی پیامبر و نعمت کوثر اشاره می کند ولی هیچ انسانی توانایی رسیدن به بزرگی پیامبر را ندارد. پس برای قرار گرفتن در جریان کوثر درک بزرگی پیامبر و نعمت کوثر نیاز است چون ما نمی توانیم به مقام ایشان برسیم و تنها از طریق فهم و درک زندگی ایشان می توانیم در جریان کوثر قرار گیریم. 

 البته تنها از این یک نکته ی کوچک نمی توان نتیجه گیری کاملی داشت که کوثر جریان عظیمی است و برای قرار گرفتن در آن نیز بایدعظیم بود. 

پس درک عظمت پیامبر باعث می شود تا وجود انسان عظیم شود و بتواند بیشتر در جریان کوثر قرار گیرد. 

 جریان یک ویژگی ساده دارد و آن هم این است که انسان یا در آن هست و یا نیست و چون که تنها د جریان اصلی در جهان وجود دارد (کوثر و تکاثر) اگر انسان در جریان کوثر نباشد در جریان تکاثر است. یعنی اگر کسب به دنبال راه حق نباشد قطعا به دنبال راه باطل ،است پس وسطی وجود ندارد!!! 

عمل هم همین طور است ؛ در کلمه ی فعل فقط ریشه ی مادی و داخلی وجود دارد ولی در کلمه ی عمل هم داخلی و هم بیرونی وجود دارد.  یعنی وقتی در قرآن گفته می شود و عملوا الصالحات یعنی کار درست و خوبی در دیگران و عوامل خارجی نیز تاثیر داشته باشد. پس ما از دو نکته ی بالایی می توانیم نتیجه بگیریم که عملی که اصلاح نکند قطعا در جامعه افساد می کند. 

 قرار گرفتن در جریان کوثر یک بحث است و ماندن در آن بحثی دیگر ؛ در آیه ی دوم سوره به دو کار مهم اشاره شده که انسان با آن ها می تواند در جریان کوثر بماند. اولی: "صل"   که عملی است که خداوند آن را دوست دارد ولی به آن نیازی ندارد. عمل صل فقط برای انسان سودمند است و برای دیگران نمودی ندارد. صل عبادتی مخصوص است و می تواند گفت انسانها برای پاک شدن خودش آن را انجام می دهد مثلا کسی نماز شب را آشکار نمی خواند چون هدف پاکی خودش می باشد و عمل "نهر"   که در ریشه ی کلمه قربانی کردن شتر به طوری که سودش به همه برسد می باشد ؛ اما می توان گفت یعنی فقیری که در آن هدف دیگران هستند.  یعنی انسان برای ماندن در جریان کوثر هم باید برای رسیدن خودش به حق تلاش کند و هم برای رسیدن دیگران به حق تلاش کند و اگر کسی هر کدام از اینها را نداشته باشد از کوثر خارج و به مسیر تکاثر داخل می شود. 

 یک مصداق ساده برای این نکته افرادی هستند که در زیارت قبور مقدار زمان زیادی دز کنار ضریح مانده و دیگران را از این فیض محروم می کنند. 


 انسان باید صل و نهر را برای رب انجام دهد چون رب سوق دهنده به کمال است و اگر کسی کارها را برای رسیدن به کمال انجام دهد به کمال نمی رسد. 

نسأل الله منازل الشهدا