بسم الله الرحمن الرحیم


ولعصر: عصر معانی مختلفی داره از جمله:

- تایمی در روز مثل بعد از ظهر ،

- عصاره گیری از چیزی توسط فشار مثل جوش ،

- دوره ای مثل عصر ظهور پیامبر 

- نماز عصر. 

- و زمان اوج چیزی.

ما هر عصری را نمی توانیم عصر بگوییم. عصر باید هدف و یک فشار داشته باشه تا به نتیجه ی مطلوب برسه. اصلا قید عصر فشار و سختی با نتیجه ی مطلوب است که به مجموعه ی اینها عصر گفته میشود. اون فشاری که نتیجه ی مطلوب نداشته باشه فقط فشاره نه عصر. 

ان الانسان لفی خسر: همه ی انسانها در خسران هستند. خسر چیه؟ خسر یه ضرر نیست چون در مقابل ضرر سود است خسر یه نوع حس است ، حس تاسف برای خود از ته دل که معمولا با کاشکی و ای کاش بیان میشه. قید خسر نرسیدن به نتیجه و کم رسیدن به آن میباشد. 


چند مثال برای درک بهتر حس خسر: 


- وقتی بهشتی شوی اگه تو یه طبقه ی معمولی باشی حس خسر داری چون تو طبقه ای نیستی که بهترین است و هم تراز امامان نیستی. تو در بهشتی اما حسرت می خوری. 

- یا یک مثال دیگه وقتی شما صد هزار تومان پول داشته باشی و پس از یک سال باز هم همان صد هزار تومان را داشته باشی ضرر نکردی اما خسر چرا چون شما می توانستید این پول را طی زمان افزایش دهید ولی ندادید حتی اگه افزایش هم میدادید مثلا میشد صد و بیست هزار تومان باز هم خسر دارد چون از صد و بیست هزار تومان بیشترش نکردید برای همین خدا میگه همیشه در حال خسر هستید یا اصلا یک مثال بهتر : 

- کسی که تو جنگ پیروز میشه اما هم رزم هایش را از دست میده حس خسر داره او جنگ را برده ام باز ناراحته!!! 


بزرگترین حس خسر برای انسان زمان (عمر انسان) است. 

این همه علما چرا استفاده نمی کنیم؟ 

قرآن کتاب خدا هست چرا تلوزیون و... را ترجیح میدیم؟


مورد بعدی آمنو است که از فعل امن است. آمنو یه عمل یا... نیست یه باور قلبی است باید بهش اعتقاد داشته باشی. حالا ایمان میاد تویی که باید داخلش باشی. که این ایمانت اگه با عمل صالح همراه نباشه ارزشی نداره. حالا عمل صالح چیه؟ فعل صالح کار نیکی است که دیده نمیشه و عمل صالح فعل صالحی است که با ایمان باشه. هر کاری که خدا توش رضایت داشته باشه عمل صالح محسوب میشه. عمل صالحی که هدف داشته باشه ایمانه ؛ عمل صالح این نیست که تو به یتیمی یا مسکینی کمک کنی عمل صالح اونی است که تو با این کارت این کار را در جامعه رواج دهی. 


حالا ایمان را گفتیم عمل صالح هم گفتیم ؛ میمونه تواصی منتها قبال از اینکه تواصی را بگم میخواهم بگم که این آیه ی سه اصلا برای ما نیست یعنی برای افراد معمولی نیست اما چرا خدا به ما هم این آیه رو داده!!!؟؟؟ چون راهکاری برای کاهش خسره. 


اما تواصی: سفارش و توصیه ای که بر تر از امر به معروف و نهی از منکر است. حالا ایمان آوردی عمل صالح هم توام با ایمانت بود اما اگه تواصی نداشته باشی باز به درد نمیخوره ؛ اگه ایمانت با عمل صالح باشه اما بدون تواصی باز خاسری. حالا چرا تواصی به حق وصبر ؟ تواصی به صبر برای فشار عصر است و تواصی به حق برای یادآوری اون نتیجه ی مطلوب. 


نسأل الله منازل الشهدا