بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی انسان هاهمیشه وقتی درحال گناه هستند،با این حال که می‌دانندکه خداآن هارامی بیندولی بازهم دست ازگناه نمیکشندواین به خاطراین است که نمیتوانند خدارادرک کنند،این سوره کمی کارمارابرای گناه نکردن آسان نر کرده است.سوره ی زلزال به مامیگویدکه اگراین رادرک نمیکنی که خدااعمالت را می‌بیندبدان که زمین هم توسط خدا مأمور شده که اعمال انسان هارا دیده ودر روز قیامت همه رابازگوکند.

زمین اعمال همه ی انسان هارامی‌بیندوآن هارامثل باری سنگین بردوش میکشدتادر روز قیامت اعمال انسان هارابه دستورخدا فاش کند.

ادامه متن را در ادامه مطلب مشاهده کنید

زلزله ای که درسوره گفته شده سه حالت دارد:

1-بیان کننده ی خشم زمین از اعمال گنهکاران است که زمین خشم خود را درتمام عمرمانندبار سنگینی درخودش نگاه  داشته وزمانی که قیامت فرارسد با زلزله ولرزیدن شدیدی خشمش را ابراز میکند

2-زلزله همه چیزرایک دفعه زیرورو کرده وبیرون میریزد  وزمین هم در روز قیامت اعمال همه ی انسان هارایک دفعه فاش میکند.

3-یکی از خواص زلزله این است که همه چیزرا فاش میکند مثلا اگر مادرحال بازی باشیم ویک دفعه زلزله بیایدو مابمیریم بعدا که مردم جسدرا ازآواربیرون بکشند می‌بینند که ما درحال بازی بوده ایم.وزمین هم در روز قیامت مانند زلزله همه ی اعمال مارا فاش میکند.

وقتی اعمال فاش میشوند انسان‌هابه دوگروه تقسیم میشوند:

1-انسان هایی که دردنیا اعمال صالح انجام دادند،که آن‌ها ارامش وارد بهشت میشوند(البته انسان‌های صالح هم برای قبطه ای که به افراد بالاتر از خود میخورند اضطراب دارند)

2-انسان‌های گنهکار:این گروه ازانسان هاقبل ازاینکه اعمالشان بازگو شودخود می‌دانند که چه کرده اند،درآن لحظه‌ی قبل ازبازگو شدن اعمالشان دچاراضطراب شدیدی میشوندواین اضطراب آن‌هارا یاداعمال گذشته یشان می‌اندازدوشروع میکنند به دلیل کم کاری ها،هوی وهوس هاو...که کرده اند خودراسرزنش میکنند.وقتی اعمال این گروه بازگو میشودچون آن‌هاتنهاراه خلاصی خودرا از این شرایط کتمان کردن اعمالشان میدانندبه هم میگویندکه چه شده؟یا،این‌هادیگرچیست؟یا،من که ازاین کارهانمیکردم‌و...

ولی باشهادت دادن زمین دیگردهانشان بسته میشودودیگرنمیتوانندکارهایشان راکتمان.

حالاآن‌هادست به راه حل دوم میزنند وسعی میکنند که زمین راساکت کنندولی زمین که به دستورخدا اعمال رافاش میکنددیگرباهیچ چیز جز دستورخدا خاموش نمیشود.

حالادیگرهمه‌ی مردم جز قبول کردن کارهایشان راهی ندارندومی‌روندتاسرنوشت اعمال خودراببینند.

وقتی مردم گنهکار سرنوشت اعمالشان رامی‌بینندومی‌فهمندچه درانتظارشان است اظطراب درونشان بیشترمیشودوآن‌ها نمی‌توانندآن سرنوشت راقبول کنندوحالادنبال یک مقدارعمل خیرمیگردندحتی شده به اندازه‌ی یک ذره‌ی معلق درهواکه روی اعمالشان گذاشته .کمی به ثواب هایشان بیفزایدودنبال یک ذره گناه که ازاعمالشان بردارند

ولی خداعادل است واین هم برایشان سودی ندارد

«نسال الله منازل الشهدا»