بسم الله الرحمن الرحیم

1. در این ایه که جبرییل نزد پیامبر می اید و میفرماید بخوان به نام خدایی که تو را افریده است .
2. خدایی که از وقتی که انسان نطفه ای کوچک است حواسش به ان است .
3. پس بخوان در حالی که پروردگار تو بخشنده ترین بخشنده است .
4. خدایی که بوسیله ی قلم انسان را از زمان قدیم تا به حال هدایت کرده پس ان قلم از انچه که نشان میدهد ارزشش بیشتر است .
5. خداوندی که به وسیله ی قلم چیزی که انسان نمیدانست را به او یاد داد .
6. اما پیامبر انطور که تو فکر میکنی نیست قطعا انسان سرکشی میکند .
7. و انسان هم زمانی طغیان میکند که احساس میکند بی نیاز است اما فقط کافیست که یک مشکل کوچک در زندگی او باشد به سوی ما خواهد امد و ما او را یاری میکنیم .
8. به راستی که بازگشت همه چه کافر و چه مسلمان به سوی پروردگار توست .
9و10. و بنده ای را که به نماز خواندن مشغول بود .
11. به من بگو اگر او در مسیر هدایت باشد .
12. و یا به من بگو که اگر مردم را به پرهیزگاری و تقوا دعوت کد .
13. و یا اینکه اگر او تکذیب کند و روی برگرداند .
14. ایا واقعا نمیداند که خداوند تمام اعمال او را میبیند .
15. و اگر این ها را بداند و باز سراغ کارهای زشت و ناپسند برود موی جلوی سر او را میگیریم .
16. موی همان شخص دروغ گو و خطا کار را .
17. ان وقت هر کس را که میخواهد صدا بزند .
18. ما هم نگهبانان جهنم را صدا میزنیم .

<<نسال الله منازل الشهدا>>