بسم الله الرحمن الرحیم


 1. خب خداوند در اینجا به شهر مکه قسم میخورد. 
 2. گویی که یک موضوع بوده است و خداوند میگوید نه! به این شهر مکه قسم! حالا چرا شهر مکه؟ در آیه ی بعد...
 3. خداوند در این آیه یک مخاطبی دارد و با او سخن می گوید که پیامب(ص) است. خداوند می گوید و تو پیامبر در این شهر یا سرزمین حل شدی. 
 4. خب خداوند چرا به مکه قسم می خورد؟ چون وجود نازنین پیامبر(ص) در آن قرار دارد و اصلا خداوند مکه را فقط برای پیامبر (ص) درست کرده است. 
 5. و قسم می خورد به پدر و پسر که اینجا پدر و پسر منظور حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است. 
 6. حالا چرا این دو حضرت نام برده شده اند؟ زیرا این دو بزرگوار بنیان گزارش مکه بودند. 
 7. حالا در این آیه خداوند می گوید که ما انسان را در کبد آفریدیم یعنی د سختی چرا در سختی؟ 
 8. چون حالا فکر کنم که خداوند می خواهد ببیند که آیا انسان هم در سختی هایش به شأن پیامبر(ص) خود احترام می گذارند و توجه می کنند یا آسانی را می خواهد که با گذاشتن با در کعبه پول دار شوند. 
 9. خداوند می‌فرماید که آیا انسان فکر می کند که هیچ کس دستش به او نمیرس؟!؟!
 10. و همینطور کارهای خود را انجام می دهد و هیچکس به هیچکس است؟؟
 11. و همان کس می گوید که پول زیادی در کارهای خوب نابود کرده ام!
 12. و الکی ادعای این را میکند که عمل نیک انجام داده و میگوید که پول هایم نابود شده است. 
 13. و خداوند می گوید که آیا هیچ کس آن را ندیده است که آیا کار خوب یا بد انجام داده است؟ 
 14. و فکر میکند ک همینطور می گوییم و هیچ کس ندیده و نفهمیده است ولی خدا کجاست؟!؟!
 15. خداوند به خاطر آیه ی قبل میگوید آیا چشم نداده ایم که خدایی هم هست؟
 16. می گوید آیا چشم نداده ایم که کسی هم است که اعمال تو را می بیند.
 17. و آیا یک زبان و دو لب نداده ایم که آیا شأن پیامبر را می داند و برود سوال بپرسد د باره خدا و آنچه انجام می دهد که خداوند می بیند.


نسأل الله منازل الشهدا