بسم الله الرحمن الرحیم

در سوره مبارکه شمس خداوند میفرماید : یک دانه در تمامی امکانات ( خورشید ، باران ، خاک و ... ) چرا رشد نمیکند ؟ زیرا که خود دانه مشکل دارد منظور این است که خدا همه ی امکانات را به ما داده ولی ما خودمان مشکل داریم که نمیتوانیم در راه راست باشیم  خدا میفرماید تازه تشخیص راه راست و راه غلط را به شما دادم و انتخاب با خودت است ولی ان نکته را هم متذکر میشود که کسی پیروز است که تزکیه کند یعنی اشتباه خود را درست کند . 

در این سوره از قوم ثمود نیز گفته شد این قوم میدانست که باید یه کاری را انجام دهد ولی انجام نداد خدا حضرت صالح را بر این قوم فرستاد تا به انها بگوید با این دلایل روشن مثل خورشید و... باید ایمان بیاورید ولی انها باز هم ایمان نیاوردند و گفتند که باید برای ما معجزه ای بیاورید و حضرت صالح میگوید اگر معجزه ای بیاورم و ایمان نیاورید عذاب میشوید ان چیزی که قوم ثمود خواستند این بود که شتری از دل کوه بیاید بیرون ولی حضرت صالح گفت باید از اب این قوم یک روز مال این شتر باشد و یک روز مال شما معجزه امد بعد از مدتی دیگر نتوانستند حمل کنند و بعد از ان شتر را کشتند و خدا هم عذابی بر انها نازل کرد که ان قوم با خاک یکسان شدند و خدا از عاقبت انها ترسی ندارد .

نسال الله منازل الشهدا