سعید کسایی نجفی ( پایه نهم دبیرستان امام صادق علیه السلام )

علی نظام آبادی (پایه هشتم دبیرستان امام صادق علیه السلام )

محمد سهیل مالکی(پایه هشتم دبیرستان شهید عباس راصد )

سید محمد جواد حیدری(پایه هشتم دبیرستان امام صادق علیه السلام )

پارسا زمانی زاذه(پایه هفتم دبیرستان شهید عباس راصد )

محمد عرفان برکتی( پایه ششم دبستان فرزندان امام (ره) )

مهدی مقصودی(پایه هفتم دبیرستان پارسخودرو)

امیرعلی غیائی(پایه هشتم دبیرستان پارس خودرو)