بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوره مبارکه علق» ثبت شده است

سوره مبارکه علق/../ علی نظام آبادی

بسم الله الرحمن الرحیم

 • چون که پیامبر(صلی ا...) درحال عبادت بودندکه جبرئیل به ایشان فرمود بخوان،پس می‌توان گفت کسی که عبادت می کند می‌تواند بادرک وفهم به نام پرود گارش بخواند(یعنی عظمت وویژگی های نام خدا را درک کند وسپس خدارا بخواند.)
 • حالا اگر انسان کوچکی خود نسبت به خدارانیزبفهمد(در سوره گفته شده انسان رااز علق خلق کردیم و این کوچک بودن بودن انسان را در حد حقارت علق توصیف میکند)میتواند عبادتی به مراتب بهتر داشته باشدوهمچنین عبادت بادرک ودرک کوچکی نسبت به خدا باعث میشود انسان هیچگاه گناه نکند چون به علت کوچکی احساس نیاز داعمی به خدا میکند وهیچگاه از یاد خدا غافل نمیشود
 • اگر انسان خوب وبادرک خدا را عبادت کند واز گناه نیز دوری کند خدا از روی کرامتش به او علومی نمی داند را می‌آموزد،البته به گونه ای که دیگر از یادش نمی‌رود چون خدا به وسیله‌ی قلم میآموزد وخاصیت قلم ثبت کردن بدون پاک شدن است
 • دلیل بخشش علم از طرف خدا ارزش کار انسان نیست بلکه کار انسان سبک تر از آن است که همچین پاداشی داشته باشد،در سوره دلیل بخشش این علم فقط کرامت بسیار بالای خداست.
 • حالا اگر انسان کوچکی خود در برابرخدا را درک نکندوهمه ی دارایی هایش را از خود ببیند احساس بی نیازی نیبت به خدا پیدا میکند،ووقتی که احساس کند نیازی به خدا ندارد به راحتی دستور خدارا زیر پا میگذارد ودر اصل به راحتی خدا را مسخره میکند،به این انسان طغیانگر گفته میشود.
 • هیچگاه شر افراد طغیانگر به افراد مومن نمیرسد چون خدا مومنان را حفظ میکند.
 • خدا همه ی کارهایانسان را میبیند وهمهی انسان ها هم این را میدانند و تنها دلیل گناه کردن انسان این است که احساس بی نیازی میکند.
 • انسانی که گناه میکند یا احساس بینیازی میکند،خودرا از تمام افرادی مومن وهمچنین خدا توانا تر میداند و آنها را ذلیل میشمارد،برای همین هم خدا موی جلوی سرش را میگیرد وباذلیل ترین حالت ممکن اورا به جهنم میاندازد.
 • کسی که خود را بینیاز میبیند در ذلیل ترین حالت هم باز به مقام هاب دنیایی خود متوسل میشود،ولی آنها حتی به اندازه ی نگهبانان جهنم نیز نیرو ندارند
 • در آخر انسان با فهمیدن کوچکی خود وحقارت تغیانگران ودرک عظمت خدا باید به سجده بیفتد وبا این کار از طغیانگران برائت بجوید واگر این کار را نکند،او نیز جزو طغیانگران میشود
 • تنها با خوب دیدن ودرک خداوکوچکی نسبت به خداست که انسان میتواند از گناه دورشده وبه درجهی قرب الهی دست یابد

نسأل الله منازل الشهدا

۴ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه علق/../سید محمدجواد حیدری

بسم الله الرحمن الرحیم

١-اقراء نشانه نبوت پیامبر میباشد،زیرا ایشان میتوانستند قرآن را جوری برای ما بیان کنند که انگار خدا با پیامبر سخن نگفته است

٢-رب نشانه ربوبیت یعنی مالک مُصْلِح است

٣-خَلَقْ یکی از نشانه های ربوبیت خداست

٤-علق(خون بسته):ممکن است منظور از بی صبات بودن  خون باشد که اگر مقدار کمی از آن را از دست بدهد بدن بیمار میشود

٥-علق(خون بسته) اشاره به این دارد که این علق را باید چیزی به تکامل برساند و آن هم خداست.

٦-علق(خون بسته) وابسته به چیزی است آن هم خدا است

٧-کریم بودن خدارا چرا در این سوره بیان کرده؟-زیرا در آیه٦طغیان انسان را بیان شده و کریم بودن خدا برای این است که بعضی گناهان را میبخشد

٨-علّم به معنای اموختن است(خداوند علم را به پیامبر که سواد کافی نداشت آموخت)

٩-بالقلم به معنای باقلم بوسیله(خودکار،مداد،و...)آموختن است

١٠-بالقلم را میتوان این گونه بیان کرد که انسان  به وسیله گوش و چشم میبیند وعلم را میاموزد (سرنوشت ادم را تغییر میدهد)

برای همین است که این سوره اشاره به خوب دیدن و خوب شنیدن دارد.

١١-آیه ٥میفرماید((به انسان انچه را که نمیدانست اموخت)) ممکن است که این ایه اشاره به پیامبر دارد که خدا قرآن را به پیامبر آموخت و پیامبر قرآن را به مردم آموخت

١٢-آیه ٦ اشاره به طغیان مردم دارد

١٣-آیه٦و٧وقتی بعضی از انسان ها عالم می شوند طغیان می کنند زیرا فکر می کنند که به خدا نیازی ندارند


نسال الله منازل الشهدا


۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه علق/../سیدحسین یزدان پناه

بسم الله الرحمن الرحیم

 1. خداوند انسان را از علق یا چیز ناچیز آفرید.
 2. قرآن بخوان که پروردگارت بزرگوار است.
 3. خدایی که به وسیله قلم چیزهایی که انسان نمیدونست رو بهش یاد داد.
 4. با این حال که انسان همه چیز را از خداوند یاد میگیرد طغیان میکند.
 5. انسان زمانی که احساس بی نیازی میکند طغیان میکند.فقط ان موقع است که مشکلاتش را به یاد نمی آورد.
 6. بعد از اینکه طغیان میکند حتما دوباره به سمت خدا بر میگردد.
 7. خداوند در این جا خطاب به پیامبرش میگوید : مگر ندیدی کسی را که از خدا سر پیچی میکرد و نمیگذاشت مردم به نماز بایستند ؟
 8. او میگفت هر کس به نماز ایستاد به من بگو تا او را ادب کنم تا دیگر این کار را نکند.
 9. اگر از این کارش دست بر ندارد موی جلوی پیشانی اش که نشانی از ذلت است را گرفته و به جهنم می اندازیم و در آن جا هیچ فریاد رسی نخواهد داشت.
 10. موی افراد دروغ را که پیامبر تو مباید از او اطاعت کنی.

نسال الله منارل الشهدا

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه علق/../امیرحسین لطیفی

بسم الله الرحمن الرحیم
 1. خداوند انسان را از علق که ناچیز نا چیز است آفرید.
 2. خداوند به انسان آن چیز که نمی دانست یاد می دهد.
 3. وقتی انسان خود را از خداوند بی نیاز بداند طغیان می کند.
 4. بازگشت ما به سوی پروردگارمان است.
 5. خداوند کسی را که کار خیر را نهی می کند عذاب می کند.
 6. ‏کسی که کار خیر را نهی می کند در مسیر هدایت نیست ومردم را به پرهیزکاری دعوت نمی کند.
 7. خداوند همه چیز را می بیند.
       نسال الله منازل الشهدا
       ۲ نظر
       ذی حجر

       سوره مبارکه علق/../ محمدسهیل مالکی

       بسم الله الرحمن الرحیم

       1. خداوند انسان را از خونی بسته شده خلق کرده است.
       2. باید دانست خداوند از هرچیز بر روی زمین والاتر و کریم تر است.
       3. انسان بوسیله قلم تعلیم داده شده است.
       4. علم را خداوند به انسان عطا کرده است.
       5. بازگشت همه و همه به سوی خالق یکتاست.
       6. انسان ها در هنگام احساس بی نیازی نسبت به خدا طغیانگر میشوند.
       7. خداوند جهانیان بر همه چیز بیناست و آگاه است.
       8. در آن دنیا موی جلوی پیشانی خطاکار دروغگو را که مردم را از نماز نهی میکند را میگیرند و آن را به دوزخ می اندازند و کسی نمیتواند به یاریش برود.
       9. خطاکار اگر کسی را برای کمک صدا بزند، خداوند هم نگهبانان دوزخ را صدا خواهد زد.
       10. شروع هر کار خیری با نام خدا باید باشد و اتمام آن باید سجده بر خدا باشد.


       نسا الله منازل الشهدا

       ۱ نظر
       ذی حجر

       سوره مبارکه علق /../ امیر علی غیایی

       بسم الله الرحمن الرحیم

       1. در این ایه که جبرییل نزد پیامبر می اید و میفرماید بخوان به نام خدایی که تو را افریده است .
       2. خدایی که از وقتی که انسان نطفه ای کوچک است حواسش به ان است .
       3. پس بخوان در حالی که پروردگار تو بخشنده ترین بخشنده است .
       4. خدایی که بوسیله ی قلم انسان را از زمان قدیم تا به حال هدایت کرده پس ان قلم از انچه که نشان میدهد ارزشش بیشتر است .
       5. خداوندی که به وسیله ی قلم چیزی که انسان نمیدانست را به او یاد داد .
       6. اما پیامبر انطور که تو فکر میکنی نیست قطعا انسان سرکشی میکند .
       7. و انسان هم زمانی طغیان میکند که احساس میکند بی نیاز است اما فقط کافیست که یک مشکل کوچک در زندگی او باشد به سوی ما خواهد امد و ما او را یاری میکنیم .
       8. به راستی که بازگشت همه چه کافر و چه مسلمان به سوی پروردگار توست .
       9و10. و بنده ای را که به نماز خواندن مشغول بود .
       11. به من بگو اگر او در مسیر هدایت باشد .
       12. و یا به من بگو که اگر مردم را به پرهیزگاری و تقوا دعوت کد .
       13. و یا اینکه اگر او تکذیب کند و روی برگرداند .
       14. ایا واقعا نمیداند که خداوند تمام اعمال او را میبیند .
       15. و اگر این ها را بداند و باز سراغ کارهای زشت و ناپسند برود موی جلوی سر او را میگیریم .
       16. موی همان شخص دروغ گو و خطا کار را .
       17. ان وقت هر کس را که میخواهد صدا بزند .
       18. ما هم نگهبانان جهنم را صدا میزنیم .

       <<نسال الله منازل الشهدا>>

       ۴ نظر
       ذی حجر