‌‍ ‍ ‍بسم الله الرحمن الرحیم

ابلیس باز هم از مأموریتی برمیگشت، خوشحال بود...

پرسیدند: 

 فرمانده❗️

گمراه کردن آدما چه فایده اى داره⁉️ 

ابلیس جواب داد:

امامشون که بیاد، عمر ما تموم میشه!

 اینها رو که غافل کنیم امامشون دیرتر میاد

️ پرسیدند: 

از پرونده های این هفته چه خبر⁉️

و او پیروزمنــدانه گفت: 

مگر صداى گریه ى آقایشان را نمیشنوی؟!