بسم ا..
گزاره های موجود در سوره:
  1.  با امری بودن آیه اول به این پی میبریم که پیامبر هم لازم است در پناه قرار گیرد.
  2. با وصف رب فلق بودن خداوند میتوان سر پناهگاه بودن خدا و نیز علت پناه بردن را بیان کرد.
  3. هر آنچه مخلوق خداست می تواند برای انسان مایه شر شود و انسان است که از مخلوق را برای خود شر میسازد.
  4. گناه از مثال های تاریکی است که خاصیت ماندگاری دارد.
  5. یکی از آسیب های مهم جامعه که به انسان ضرر میرساند ایجاد گره و مشکل برای دیگران است.
  6. آدم حسود هرگز با حسد ورزیدن سودی نمیبرد و نه تنها سبب ضرر به دیگران میشود باعث عدم پیشرفت خود نیز هست.

غرض کلی سوره :

  • در تمام احوالات زندگی باید به خدا پناه ببریم یا به عبارت دیگر آن زندگی ای ختم به خیر میشود که در پناهگاه خداوند جریان داشته باشد . همچین زندگی ای دیگر گزند حسود و غیره را به خود نخواهد دید.


«نسال الله منازل الشهداء»