بسم الله الرحمن الرحیم

توضیح کلی : 

خداوند در این سوره  کسی که با طعنه های بی مورد خود باعث خورد شدن دیگران میشود را مورد خطاب قرار میدهد و ویژگی های او را میگوید و عذاب سخت و دردناک او را میگوید

گزاره و تعاریف : 

• در اولین کلمه ی سوره ویل امده است که یعنی تشر با شدت بسیار زیاد و این خشم خداوند را نشان میدهد

•خداوند در همز و لمز کنندگان را مورد خطاب قرار میدهد

•همز و لمز شبیه به طعنه است

     طعنه ای همراه با عیب جویی است 

     باعث میشود همز و لمز شده در خود خرد شود و تا اخر عمر خود را سرزنش کند

     جلوی پیشرفتش را میگیرد

     و تا اخر زندگی مثل ماست زندگی میکند

• همز و لمز کننده چند ویژگی دارد 

     فکر میکند تواناییی دارد که از نظر خودش سبب بر تری اش شده

     توانایی او میتواند هم مادی باشد و هم معنوی

     فکر میکند این توانایی تا اخر دنیا با او همراه است

•خداوند همچنین کسی را با کراهت شدید در عذاب میاندازد

•عذاب چنین فردی اتشی است به نام حطمه که این اتش چند ویژگی دارد :

     هیزم اتش خود انسان است

     اتشی است که از خشم خدا شعله ور میشود 

     تا اعماق جان ادم را میسوزاند

     انسان از درک ان عاجز است 

     در بر گیرنده است 

     از قلب شعله میگیرد زیرا همز و لمز شده در قلب خود خرد شده است

•همز و لمز جامعه را هم در برمیگیرد زیرا بقیه هم میترسند مثل نفر قبل همز و لمز شوند

•پس دلیل فراگیر بودن اتش اینست که جامعه را نیز در بر میگیرد

•همز در غیبت او اتفاق میفتد 

•لمز در حضور او اتفاق میفتد

•همز و لمز در مواقع زیادی از حسودی است 

•همز و لمز کننده پر عیب ولی پر مدعا است

«نسال الله منازل الشهدا»