بسم الله الرحمن الرحیم

این سوره با این هدف که به ما ثابت کند هیچ چیز مخصوصا مال و منال به درد ما نمیخورد و در اخرت همه از بین میروند و هیچکدام هم نمیتوانند به ما کمک کنند و از گناهان ما کم کنند .

در این سوره خداوند میفزماید : ( اول راجع به روشنایی و تاریکی ، دوم زن و مرد و سوم هم تهی دست و ثروتمند ) میتوانی پیش قدم شوی برای کمک خود به دیگران که بسیار هم ثواب دارد و فقط به این صورت میتوانی از مالی که جمع می کنی برای خودت در ان دنیا توشه ذخیره کنی همچنین میفرماید به کسانی که نیکو کاری و پرهیز کردند بگویید خود را برای اسانی و اسایش اماده کنند همچنین میگوید به انان که ذره ای به دیگران کمک نمیکنند بگویید خود را برای سختی اماده کنند این سوره میخواهد مارا متوجه کند که برای هر چه حرص میزنیم اخر که چی ولی اگر این تلاش ها یا به اصطلاح حرص زدن ها را ببخشیم میتوانیم ان وقت هدف داشته باشیم و میتوانیم در پاسخ به سوال که چی بگوییم که خود را عاقبت به خیر کنیم و یکی از انسان های بهشتی باشیم .

نسال الله منازل الشهدا