بسم الله الرحمن الرحیم
1. بخوان با اسم افریننده که تو را افریده است و با اسم او میتوانی بخوانی .
2. او تو را با چیز کوچکی افریده است ، (اگرخدا وجود نداشت ان چیز کوچک هم وجود نداشت) .
3. افریننده تو از همه چیز بزرگ تر و بخشنده تر است .
4. او با وسیله ای که ثبت میکند به تو علم میدهد .
5. که علم را به انسان ها بخشید .
6. ولی انسان از حد خودش میگذرد .
7. انسان فکر میکند همه چیز را خودش به دست اورده ، و خداوند هیچ تاثیری روی پیشرفتش نداشته است .
8. اینگونه است که همه از سمت او امده ایم و به سوی او روزی باز میگردیم .
9. اگر دست نکشد موی جلوی سر او را میگیریم
<<نسال الله منازل الشهدا>>